Országos és helyi elektronikus könyvtári szolgáltatások fejlesztése a Miskolci Egyetemen az oktatás - képzés és az élethosszig tartó tanulás támogatása érdekében
TÁMOP-3.2.4-08/2-2009-0005

Projekt leírása

Kedvezményezett: Miskolci Egyetem (3515 Miskolc, Egyetemváros)
Projektvezető: Dr. Steinerné Szűcs Éva, osztályvezető (KöLM)
Pénzügyi vezető: Szentirmai Zoltánné, pénzügyi referens (Pályázati Iroda)
Könyvtári szakember: Tóth Mária, osztályvezető (KöLM)
Informatikai szakember: Dr. Kovácsné Bialkó Katalin, informatikus (KöLM)
Projekt asszisztens: Espán Edina, könyvtáros (KöLM)

Projekt összköltsége: 194 704 000 Ft
Támogatás összege: 194 704 000 Ft
Saját forrás összege: 0 Ft
Projekt kezdete: 2009. október 1.
Projekt vége: 2011. június 30.
Támogatási szerződés: 2009. október 14.

Rövid összefoglalás a projektről:


A könyvtár megvalósítja a különböző országos könyvtári adatbázisok (EPA, MATARKA, HUMANUS) közös felületen történő kereshetőségét biztosító szoftver fejlesztését és egy - digitális tartalmak tárolására szolgáló - országos cikkarchívum alapjait teremti meg a Pannon Egyetemmel és az Országos Széchenyi Könyvtárral együttműködve.

Az adatbázisok közös kereshetőségét kiegészíti a MATARKA jelentős bővítése, a három adatbázis gyarapodásának koordinálása, az adatbázisokat építő konzorciumok összevonása. A MATARKA szolgáltatás további funkciókkal bővül, létrejön az automatikus rekordcsere az adatbázisok között, ami garantálja az adatfeldolgozási munka hatékonyságának növekedését. Az egyetemi könyvtár és partner intézményei összehangoltan fejlesztik szolgáltatásaikat és információ-szolgáltatási rendszerüket annak érdekében, hogy jobb hatásfokkal szolgálják a minőségi oktatást, a formális oktatáson kívüli képzést és az új tanulási formák elterjesztését.

Az egyetemi könyvtár ezen felül országos cikkarchívum létrehozásához a Pannon Egyetemmel együttműködésben beszerzi a szükséges hardver és szoftver eszközöket.

Várható eredmények:


Az EPA-MATARKA-HUMANUS adatbázisok közös lekérdezési felületének megteremtésével a jelenlegi három legnagyobb magyar cikkszolgáltatás együttes keresése válik a felhasználók számára könnyebbé. Emellett megvalósítjuk a szolgáltatások összehangolását, a rendszerek közötti automatikus adatcserét is. A párhuzamos feldolgozások megszüntetésével javítjuk a könyvtári munka hatékonyságát.

Az oktatást, tanulást támogató tartalmakhoz történő hozzáférés kiterjesztése érdekében új országos könyvtári szolgáltatást hozunk létre: a Pannon Egyetem könyvtárával együttműködve időszaki kiadványok részdokumentumait tartalmazó magyar elektronikus cikkarchívum kialakítása, mely egyrészt magába integrálja a magyar cikkadatbázisok már meglévő digitális objektumait, másrészt az újonnan létrejövő digitális objektumokat gyűjti össze.

A retrospektív állomány feltárásának növelése és a könyvek bővített metaadatainak bevitele és visszakereshetővé tétele révén a könyvtár információ-szolgáltatási rendszere teljesebb lesz. A régebbi, történeti értékű munkák az egyetemi dokumentumállomány retrospektív konverziójának 2013-ra várható befejezésével válnak távolról is teljesen kutathatóvá.

A könyvtári szolgáltatások népszerűsítését célzó foglalkozások valamint a könyvtárhasználatra irányuló digitális és információkeresési készségeket fejlesztő képzések szervezését illetve lebonyolítását a partner oktatási intézmények tanáraival egyeztetve, igényeiket és lehetőségeinket összehangolva valósítjuk meg. Ennek eredményeként emelkedik az ifjúság könyvtárhasználatának tudatossága, elterjedtebbé válnak körükben a korszerű információkeresés és -felhasználás módszerei.

A könyvtár a portál fejlesztésével támogatja borsodi partnereit, hogy web2-es, interaktív szolgáltatásokat indíthassanak. A portálon történő regisztráció és a könyvtári beiratkozási adatok összehangolásával kialakított profilok megteremtik a lehetőségét személyre szabott, újszerű szolgáltatások kialakításának. Az oktatás minőségének javítására, az önálló ismeretszerzés hatékonyságának növelésére, az élethosszig tartó tanulás támogatására tematikus és kor szerinti alportálokat alakítunk ki.

A portál nyitott lesz a közhasznú, elsősorban a könyvekhez, művelődéshez, tanuláshoz kapcsolódó tartalmak fogadására, rendszerezésére és menedzselésére, így kívánjuk növelni régiónk hátrányos helyzetű lakosságának hozzáférését a kulturális szolgáltatásokhoz.

A portál lehetővé teszi a partner könyvtárak és a partner intézmények szolgáltatásainak közös felületen történő összehangolását, otthonról is elérhető web-alapú szolgáltatások létrehozásával virtuális tanulói terek kialakítását.

A portálfejlesztéssel az interneten is kereshetővé válnak a Tiszaújvárosban, a Miskolci Városi Könyvtárban épített helytörténeti, illetve a Miskolci Egyetemen készülő egyetemtörténeti cikkadatbázisok. Megteremtődik a feltétele, hogy webes alapú szolgáltatások szerveződjenek a helyi műhelyekben eddig keletkezett digitalizált anyagok közzétételére.

Célcsoport:


A pályázat eredményeként a könyvtár célközönsége valamint az országunkban, s az egész világon élő, magyar tudományos cikkek iránt érdeklődők számára nyújtott szolgáltatások köre bővül, minősége emelkedik.

A MATARKA további bővítése, a három legnagyobb magyar cikkadatbázis közös kereshetősége és az új cikkarchívum a teljes magyar lakosság információellátását javítja.

Intézményünk legnagyobb számú látogatói az egyetemi polgárok, akik a napi találkozások során rendszeresen megfogalmazzák fejlesztési igényeiket. Kiemelt feladatunknak tekintjük, hogy a Miskolci Egyetem 14.000 fős hallgatóságának és a mintegy 1.600 fős oktatói, kutatói és dolgozói gárdájának információ ellátottságát növeljük.

Nagy hangsúlyt fektetünk a pályázat keretében új lakossági rétegek elérésére: elsősorban az ifjúsági korosztály számára szervezett olvasásnépszerűsítő programok, valamint az információkeresési és digitális kompetenciákat fejlesztő foglalkozások szervezésével. Ennek sikeressége érdekében két miskolci középfokú oktatási intézménnyel kötünk együttműködési megállapodást. A hosszú távú eredményesség érdekében a középiskolák pedagógusainak is tájékoztatást adunk könyvtárunk kibővült szolgáltatási kínálatáról, miután ők azok, akik a tanulókat a könyvtár szolgáltatásainak igénybevételére igazán ösztönözhetik.

Intézményünk szakkönyvtár jellegéből adódik, hogy feladatunk az ország teljes bányász és kohász közösségének szakirodalmi ellátása. A friss magyar nyelvű anyag megtalálható katalógusunkban, de a régebbi, történeti értékű munkák csak a teljes egyetemi dokumentumállomány retrospektív konverziójának befejezésével válnak távolról is kutathatóvá.

A partner könyvtárak számára fontos, hogy a fogyatékkal élők számára is biztosítsák a sikeres tanulás feltételeit. A közös portál akadálymentes változata az ő igényeiket veszi figyelembe.

Részletes bemutatás:


C1.1 a) Kötelező tevékenységek

Különböző országos könyvtári adatbázisok közös keresőrendszerének kialakítása:
- Biztosítjuk a három legnagyobb, magyar folyóiratcikkeket feltáró adatbázis: MATARKA, EPA, HUMANUS egy pontról való elérhetőségét, közös keresőrendszerét. A főként tanulmányi célokra igénybevett adatbázisok használatának egyszerűsödése könnyebbé teszi az önálló információkeresést a pedagógusok és a diákok körében egyaránt. A cikkadatbázisok metaadatokat tartalmaznak, az EPA a teljes szöveghez is elvezet.
- A cikkadatbázisokhoz kialakítjuk azt a cikkarchívumot, melyben a metaadatokkal leírt és közös keresővel megtalált cikkekhez tartozó, teljes szövegeket tartalmazó digitális objektumokat tároljuk, s a szerzői jogok figyelembevételével nyilvánosan elérhetővé tesszük, vagy az országos dokumentumküldő rendszerben szolgáltatjuk majd.

Kötelezően megvalósítandó további tevékenységek:

1) A könyvtári Portál Program által támogatott MATARKA folyóiratcikk-adatbázis rekordjainak 700 ezerről 1,300 millióra való bővítését az adatbázist építő konzorcium könyvtárosai valósítják meg. A bővítés 100 %-os növekedést eredményez. Az Országos Széchényi Könyvtárral, mint stratégiai partnerrel együttműködve megvalósul az EPA, HUMANUS és MATARKA cikk adatbázisok összehangolt fejlesztése.

2.) Az állomány feltártságának további növelése érdekében a könyvtár 17.000 bibliográfiai rekord készítését vállalja a napi munkán felül. Ez az átlagos évi feldolgozással együtt 37.100 rekordszám növekedést jelent a pályázati időszak végére. A 10.000 dokumentum bővített könyvleíró-adatainak (pl. tartalomjegyzék, index) feldolgozásával és visszakereshetővé tételével az állomány feltártsága mélyül.

3.) A könyvtár borsodi városok könyvtáraival közös portált fejleszt, amelyen át a nap 24 órájában elérhetőek és együtt kereshetőek lesznek a könyvtárak katalógusai, adatbázisai. Többféle jogosultsági szinthez kötötten vehetők majd igénybe a szolgáltatások (hosszabbítás, előjegyzés, könyvtárközi kölcsönzés, online tájékoztatás, másolatküldés) a tagkönyvtárak beiratkozott és nem beiratkozott olvasói számára.

A web2-es elemeket tartalmazó könyvtári portál lehetővé teszi virtuális tanulói terek kialakítását. 4.) Az általánosan használt és a saját könyvtári szolgáltatások népszerűsítését célzó foglalkozásokat két miskolci középiskolában (Avasi Gimnázium, Andrássy Gyula Szakközépiskola) havonta egy-egy alkalommal tartjuk meg.

5.) Olvasásnépszerűsítő rendezvényeket szervezünk félévente - tematikus irodalmi összeállítások formájában - mindkét középiskola tanulóifjúsága számára.

6.) Fenti célok megvalósításához és hosszú távú színvonalas működtetéséhez a könyvtári munkatársak könyvtárszakmai továbbképzéseken fejlesztik szaktudásukat.

b) Nyilvánosság támogatása:
III. számú kommunikációs csomag megvalósítása, "C" típusú emlékeztető tábla kihelyezése.

C1.2 Választható tevékenységek, szolgáltatások

- Az oktatás minőségének javítására, az élethosszig tartó tanulás támogatására tematikus és kor szerinti alportálokat alakítunk ki.
Megvalósítjuk a portál angol és német nyelvű használhatóságát.
- A fentebb már említett közös portálra integráljuk az eddig csak offline adathordozókon tárolt, a könyvtár Történeti Gyűjtemények Osztálya által az évek folyamán digitalizált anyagokat (71.200 egység) a miskolci felsőoktatásra, a 19. századi műszaki oktatásra vonatkozóan, illetve az osztály által már digitálisan formában is megőrzött egykori kiállításokat.
- A portál nyitott lesz a közhasznú, elsősorban a kultúrához kapcsolódó tartalmak fogadására, rendszerezésére és menedzselésére.
- Az MSZ EN ISO 9001:2001 szabvány szerinti minőségirányítási rendszert építtetünk ki, a teljes szervezetet átfogó folyamatszemléletű irányítási rendszert vezetünk be, a meglévő folyamatokat optimalizáljuk; egységes teljesítménymutató rendszert alakítunk ki.
- Az idegen nyelvű információforrások kezelése érdekében a könyvtári munkatársak szaknyelvi továbbképzéseken vesznek részt.

További információk

Projektvezető


Dr. Steinerné Szűcs Éva könyvtári osztályvezető
E-mail: konalma@uni-miskolc.hu