Beiratkozási szabályok

 1. A központi könyvtár nyilvános intézmény. A könyvtárba beiratkozhat minden:
  • személyi igazolvánnyal rendelkező 16. életévét betöltött magyar állampolgár
  • az egyetemen tanuló és az egyetemen engedéllyel tartózkodó külföldi állampolgár
  aki a jelen szabályzat rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismeri el.

   

 2. A beiratkozásért évente meghatározott díjat kell fizetni. Nem fizetnek éves beiratkozási díjat a Miskolci Egyetem alkalmazottai, nyugdíjasai és nappali ill. levelező tagozatos hallgatói, valamint a közgyűjteményi és pedagógus munkakörben alkalmazottak ill. e munkakörökből nyugállományba vonultak. Beiratkozáskor minden olvasó regisztrációs díjat fizet.

   

 3. Beiratkozáshoz szükséges okmányok:
  • alkalmazottak, vállalkozók, munkanélküliek: személyi igazolvány
  • nyugdíjasok: személyi igazolvány és nyugdíjas igazolvány
  • közgyűjteményi és pedagógus munkakörben alkalmazottak: személyi igazolvány és az utolsó munkáltató által kiállított okirat
  • egyetemi, főiskolai hallgatók, középiskolai diákok: személyi igazolvány és diákigazolvány.

   

 4. Beiratkozáskor az olvasó belépési nyilatkozatot ír alá, amelyben elfogadja a könyvtár használatának szabályait, és anyagi felelősséget vállal az általa használt, kölcsönzött dokumentumokért.

   

 5. A könyvtár egyszeri használatára meghatározott díj ellenében a személyazonosság igazolásával napijegy váltható.

   

 6. A beiratkozás hallgatók esetében egy tanévre, külső olvasók esetén egy naptári évre érvényes. Az egyetem oktatóinak könyvtári tagsága beiratkozásukat követően egyetemi munkaviszonyuk megszűnéséig, az egyetem hallgatóinak és egyéb alkalmazottainak könyvtári tagsága - évenkénti hosszabbítás mellett - tanulmányaik befejezéséig vagy megszakításáig, ill. munkaviszonyuk fennmaradásáig érvényes. Könyvtári tagságukat csak azok az olvasók újíthatják meg, akikkel szemben a könyvtárnak nincs követelése. 

   

 7. Az olvasó felelős az általa kikölcsönzött minden dokumentumért és az igénybevett szolgáltatások kifizetéséért.

   

 8. A könyvtár használatára jogosító igazolvány elvesztését azonnal be kell jelenteni. A bejelentés után a könyvtár annak számát letiltja.

   

 9. Könyvtári dokumentum szabálytalan kivitele esetén a szolgálatvezető jegyzőkönyvet vesz fel és megteszi a további szükséges intézkedéseket.

   

 10. A ruhatár használata kötelező. Az olvasói térbe táskát, kabátot és élelmiszert bevinni nem szabad. A könyvtár csak a ruhatárba beadott tárgyakért vállal felelősséget.

   

 11. A könyvtárban az olvasó köteles kulturáltan viselkedni, magatartásával mások könyvtárhasználatát nem zavarhatja.

   

 12. A könyvtár használati szabályait folyamatosan megsértő olvasót a könyvtár használatából ki lehet zárni.